Specifika školy

Dílna čtení

Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Žáci pravidelně čtou souvislé beletristické texty, přemýšlí, hovoří a píší o nich. Žáci si do školy přináší ke čtení vlastní knihy, případně využívají tituly ze školní knihovny, kterou každoročně...

Hodnocení žáků

Žáci 1. ročníku jsou od nástupu do školy hodnoceni širším slovním hodnocením. Během školního roku, ani na vysvědčení se neobjeví žádná známka. Průběžné slovní hodnocení učitelem se objevuje v týdenních plánech žáka. Vysvědčení z obou pololetí školního roku jsou vydávána s komplexním slovním...

Genetická metoda čtení

Mezi specifika naší školy patří výuka čtení genetickou metodou. S touto metodou máme zkušenosti již od roku 2003. Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková - spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování...

Hejného metoda

Ve školním roce 2013/14 jsme na naší škole začali s výukou matematiky podle profesora Milana Hejného. Metoda profesora Hejného se zakládá na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých využívá své vlastní životní zkušenosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají...

Prospěchové informace, konzultační dny

Prospěchové informace napříč ročníky navštěvuje dvakrát ročně rodič se svým dítětem a společně s učitelem rozebírají výsledky školní práce. Během školního roku jsou rodičům předem známy termíny konzultačních dnů, ve kterých si mohou dle potřeby sjednat schůzku s vyučujícími. V rámci konzultačních...

Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka je určena žákům 2. – 9. ročníku a tím samozřejmě i jejich rodičům, zákonným zástupcům. Uživatelé získávají přehled o známkách prostřednictvím internetu. Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní...

Projekt NANEČISTO pro předškoláky

Pro předškoláky je určen projekt NANEČISTO. Jedná se o dobrovolné setkávání předškoláků se svými rodiči a s učiteli v základní škole. Společně pak plní různé úkoly, seznamují se s novým prostředím a kamarády. Rodiče se dozvídají důležité informace k provozu školy a připravují se na novou roli,...

Školní parlament

Žákovský parlament existuje v ZŠ Františka kardinála Tomáška již několik let. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Školní časopis

Školní časopis tvoří žáci volitelného předmětu Redakční rady. Vychází 3x - 4x ročně a přináší reportáže ze školních akcí, akcí jednotlivých tříd, sportovních a kulturních soutěží, kterých se naši žáci účastní. Informuje o novinkách v různých zájmových oborech našich dětí - vznikají tak rubriky...

Patronát

PATRONÁT, tak jsme nazvali spolupráci žáků 1. a 9. ročníku. Každý žák 1. ročníku má přiděleného svého „patrona“, žáka 9. ročníku. Na začátku školního roku usnadňují deváťáci vstup prvňáčkům do školy, hlouběji se poznávají na adaptačním pobytu v září. Během školního roku se pak společně setkávají...