Hejného metoda

Ve školním roce 2013/14 jsme na naší škole začali s výukou matematiky podle profesora Milana Hejného.

Metoda profesora Hejného se zakládá na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých využívá své vlastní životní zkušenosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky ve skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují.

Učitel nepředkládá dětem hotové poznatky, ale žáci ve vzájemné diskuzi řízené učitelem, odhalují vlastní chyby, nalézají možná řešení, a tím si matematické poznatky a dovednosti lépe osvojí.

Výuka matematiky s prvky Hejného metody provází žáky na prvním i druhém stupni.