O škole

Nabízíme kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. Jsme zařazeni do sítě škol podporujících zdraví v ČR, působíme jako jedno ze tří konzultačně metodických center pro realizaci reformy školství v Moravskoslezském kraji krajského vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín, s nímž spolupracujeme v různých projektech.

Jsme jednou ze škol, které získaly certifikát Rodiče vítáni. V rámci programu MŠMT EU peníze školám realizujeme projekt Klíč ke vzdělávání, jehož záměrem je především rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Spolupracujeme a myslíme na druhé

Organizujeme pro naše žáky řadu aktivit, kterými vytváříme a utužujeme kamarádské vztahy mezi nimi. Žáci prvního ročníku spolu se svými patrony z devátého ročníku absolvují na začátku září společnou školu v přírodě.

Vzděláváme se ve všech oblastech

Poskytujeme našim žákům základní vzdělání v plném rozsahu. Za prvořadý považujeme rozvoj jejich čtenářství. V prvním ročníku zahajujeme výuku genetickou metodou čtení. Postupně využíváme ve výuce českého jazyka dílnu čtení.

Trávíme aktivně volný čas

Žáci mají možnost trávit volný čas ve škole i po skončení vyučování. Žákům prvního stupně je přednostně určena školní družina, žákům druhého stupně školní klub. Obě součásti nabízejí pravidelnou činnost i nepravidelné akce.

Výuka cizích jazyků

Naše škola usiluje o zkvalitnění výuky cizích jazyků, která začíná již od 1. třídy v podobě hodinové týdenní dotace jazyka anglického. Ve stejné týdenní dotaci výuka angličtiny pokračuje formou audioorálního kurzu ve 2. třídě. Od 3. třídy se žáci učí anglicky 3 hodiny týdně. V 7. třídě si žáci volí druhý cizí jazyk (německý či ruský) ve dvouhodinové týdenní dotaci. Po absolvování 9. třídy od nás žáci odcházejí kvalitně jazykově vybaveni pro další následné studium angličtiny a druhého cizího jazyka na zvolené střední škole.

Kromě výše uvedené týdenní dotace výuky cizích jazyků v jednotlivých ročnících umožňujeme žákům napříč ročníky každoročně zhlédnout anglické divadelní představení ve středisku volného času v Ostravě, které připravují studenti gymnázia Olgy Havlové. Tradicí se staly anglické jazykové show rodilého Australana Schelieho Nielsona, který naši školu každoročně navštěvuje. Vybudovali jsme anglickou knihovnu po úspěšném podání projektu Grab the reader. V rámci projektu EU jsme umožnili skupince žáků napříč druhým stupněm vyjet do Londýna a Berlína na týdenní jazykový a poznávací pobyt. Ve spolupráci s rodičovskou veřejností se nám daří do školy přivést rodilé mluvčí, ať už z USA či Anglie.

V duchu hesla „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále a umožňovat našim žákům cizojazyčnou komunikaci v autentických situacích, aby mohli aplikovat vše, co se naučí ve výuce.

Naše škola je zařazena mezi početnou rodinu základních škol spolupracujících s ostravskou jazykovou školou Hello. Partnerství s touto jazykovou školou našim žákům rozšiřuje možnosti při studiu cizích jazyků (angličtiny, ruštiny a němčiny) a přináší značný motivační prvek v podobě besed a projektových dní za účastí rodilých mluvčích. Partnerství přináší řadu benefitů i samotným vyučujícím cizích jazyků, kteří se pravidelně účastní jazykových konferencí a vzdělávacích seminářů jazykové školy Hello. Na podkladě této spolupráce usilujeme i o vstup do projektu Erasmus, který je zaměřen na podporu cizojazyčných projektů mezi školami.

Historie školy

O vzniku školy a prvních učitelích nemáme zpráv. Pravděpodobně byla založena současně s farou. Zprávu o takové škole máme z roku 1650, kdy majitelka panství fulneckého a studeneckého Alžběta Dembinská podporovala školu fulneckou a studeneckou.

Zmínka o škole pod farou u rybníčku v č. 96 je ve farní kronice z roku 1714. Učil v ní Pavel Herda, který zemřel téhož roku ve věku 66 let. Škola byla dřevěná, měla pouze jednu učebnu, malá okna. Školní docházka nebyla povinná, proto zde bylo pouze málo dětí. V roce 1809 za učitelování Tomáše Vavroše byla dřevěnice zbořena a na stejném místě vystavěna škola zděná. V této škole se vyučovalo až do roku 1886, kdy byla postavena nová jednopatrová obecná škola s více třídami.

Základní kámen nové školy byl položen 21. 5. 1885 za velké slavnosti, na které byli přítomni členové obecního výboru, místní školní rady, učitelský sbor s žáky a velké množství občanů. Svěcení vykonal místní děkan p. Arnošt Skurský.

Původní budova školy

1. dubna 1886 bylo započato se stavbou nové školy. 16.srpna 1886 byla provedena kolaudace školní budovy. Nová budova měla 4 velké učebny s bytem pro řídícího a 2 byty pro svobodné učitele.

29. srpna 1886 na slavnost sv. Bartoloměje se konalo slavnostní otevření a svěcení školy. Největší podíl na této úspěšné akci měl tehdejší nadučitel Vilém Kresta. Vyučování v nové školní budově bylo zahájeno 31.srpna 1886.

V roce 1903 byla škola šestitřlídní. Ve škole se učilo čtyřem předmětům - čtení, psaní, počtům a náboženství. Školní povinnost trvala od 6 do 12 let.

V roce 1913 se začalo uvažovat o zřízení měšťanské školy. První světová válka zmařila plány a otázka stavby měšťanské školy se řešila až po jejím skončení. Měšťanská škola byla zařizována postupně od roku 1919 za prvního ředitele Pazourka a od roku 1922 za ředitele Emila Ziffra. Se stavbou školy se započalo v květnu 1927. Všechny práce byly skončeny na podzim 1927.

První učitelé

Pavel Herda, Jiří Heger, Josef Jurášek, Dominik Gavalek, Tomáš Vavroš, František Axman, Antonín Jadrníček, Josef Černý, František Steigel

Podučitelé

Julius Steigel, Julius Lubojacký, Antonín Moškoř, Jan Martinek

Nadučitelé

Vilém Kresta, František Tomášek, Vincenc Bajnar

Řídící učitelé

Antonín Štěpán, Katel Figalla, Anton Kastowsky, Ludvík Martinek

Ředitelé školy

Pazourek, Emil Ziffer, Julius Wolb, Josef Figalla, Ladislav Vrátný, Oldřich Hošek, Marta Wolfová, Alena Dvorská, Milan Stiller