Školní poradenské pracoviště

V posledních letech v souvislosti s problematikou inkluze vyvstala pro naši školu výzva, jak vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných učinit co možná nejsmysluplnějším a nejefektivnějším. Celá školská veřejnost a široká společnost prošla fází diskuze a počínaje 1. zářím 2016 musí každá škola reagovat na novelu zákona č.82/2015 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon upravuje systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v § 16 a § 17. Tito žáci jsou vzděláváni s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnávat jejich obtíže ve vzdělávání. Tato podpůrná opatření zahrnují poradenskou pomoc školy a školských poradenských zařízení. Proto i naše škola reaguje na novelu školského zákona vytvořením tzv. školního poradenského pracoviště, jehož náplní práce je právě výše zmíněna poradenská pomoc školy.

Naše společnost prochází neustálými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských poradenských zařízeních. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat, k čemuž směřuje i myšlenka založení tzv. školního poradenského pracoviště.

Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby.

Zároveň se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec. Podpora vzniku školních poradenských pracovišť zaznívá i z Metodického listu MŠMT k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 4099/98-24.

Proto je na naší škole od 1. 9. 2016 zřizeno školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

Organizační struktura

Členové školního poradenského pracoviště

Školní psycholog

 • Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole.
 • Zajišťuje diagnostickou činnost na škole (osobnostní diagnostika, rozumové předpoklady, diagnostika třídních kolektivů), dále zajišťuje různé dotazníky či ankety týkající se klimatu školy.
 • Pracuje s dětmi či třídami s psychosociálně rizikovými jevy.
 • Zajišťuje krizovou intervenci žákům, jejich rodičům i učitelům, dále nabízí poradenská setkání výše zmíněným.
 • V rámci třídnických hodin pracuje s kolektivem na zvyšování osobnostních a sociálních dovedností žáků a vytváření pozitivního školního klimatu.

Mgr. Eva Mach
tel. 605 496 881
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Konzultační hodiny: Pondělí až čtvrtek v 8:00 - 13:00. Pro objednání konzultací prosím využijte telefonního či emailového kontaktu.
 • Konzultace jsou po domluvě možné i mimo hodiny přítomnosti na pracovišti.
 • Pro objednání konzultací prosím využijte telefonního či emailového kontaktu. Konzultace jsou po domluvě možné i mimo konzultační hodiny.​
 • Školní psycholog sídlí v suterénu školy v Kabinetu školního psychologa. Rodiče mohou přijít bočním vchodem od parku TGM.

Speciální pedagog

 • Vyhledává žáky se speciálně pedagogickými potřebami a zařazuje je dospeciálně pedagogické péče.
 • Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků. Pečuje o žáky integrované, vede dokumentaci, poskytuje konzultace pro žáky, učitele a rodiče.
 • Vede individuální a skupinové reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Spolupracuje na tvorbě IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Poskytuje konzultace s učiteli a následné návštěvy žáků ve třídách.

Mgr. Veronika Švecová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
 pondělí  14:30 - 15:30

Výchovný poradce

 • Zajišťuje přímou propojenost s PPP a kontroluje dokumentaci integrovaných žáků.
 • Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Zajišťuje shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Mgr. Klára Rychlíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
pondělí  13:15 - 14:00

Školní metodik prevence

 • Kontroluje tvorbu a realizaci preventivního programu školy.
 • Koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování.
 • Kontaktuje odpovídajícího odborného pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

Mgr. Lukáš Žídek
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
 čtvrtek 14:00 - 15:00 
středa: 12:45 - 13:30 (po předchozí domluvě)

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními