Školní poradenské pracoviště

V posledních letech v souvislosti s problematikou inkluze vyvstala pro naši školu výzva, jak vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných učinit co možná nejsmysluplnějším a nejefektivnějším. Celá školská veřejnost a široká společnost prošla fází diskuze a počínaje 1. zářím 2016 musí každá škola reagovat na novelu zákona č.82/2015 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon upravuje systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v § 16 a § 17. Tito žáci jsou vzděláváni s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnávat jejich obtíže ve vzdělávání. Tato podpůrná opatření zahrnují poradenskou pomoc školy a školských poradenských zařízení. Proto i naše škola reaguje na novelu školského zákona vytvořením tzv. školního poradenského pracoviště, jehož náplní práce je právě výše zmíněna poradenská pomoc školy.

Naše společnost prochází neustálými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských poradenských zařízeních. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat, k čemuž směřuje i myšlenka založení tzv. školního poradenského pracoviště.

Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby.

Zároveň se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec. Podpora vzniku školních poradenských pracovišť zaznívá i z Metodického listu MŠMT k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 4099/98-24.

Proto se na ZŠ T. G. Masaryka, Studénka od 1. 9. 2016 zřizuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

Organizační struktura

Členové školního poradenského pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Lukáš Žídek
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
   

Elementarista-odborník na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Věra Ondrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
   

Elementarista-odborník na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Eva Kutálková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
   

Hlavní cíle

  • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
  • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování základních služeb kariérového poradenství
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací