Projekt NANEČISTO pro předškoláky

Pro předškoláky je určen projekt NANEČISTO.
Jedná se o dobrovolné setkávání předškoláků se svými rodiči a s učiteli v základní škole. Společně pak plní různé úkoly, seznamují se s novým prostředím a kamarády. Rodiče se dozvídají důležité informace k provozu školy a připravují se na novou roli, roli rodiče školáka.

Projekt Nanečisto představuje unikátní projekt předškolní přípravy, který se skládá ze 4 cíleně zaměřených setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a učitelů prvního stupně. Rodiče a děti se setkají i s ředitelem školy, zástupci ředitele, pracovníky školního poradenského pracoviště, vedoucí školní družiny a školní jídelny. Na posledním poněkud netradičním setkání nazvaném Ježčí stezka se děti seznámí se svými budoucími patrony, žáky 8. třídy a jejich třídním učitelem.

To, že se v dnešní době každá škola otvírá veřejnosti a zvláště pak budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, není jistě nic neobvyklého. Nicméně málokterá škola těmto dětem a jejich zákonným zástupcům nabízí tak propracovaný projekt předškolní přípravy se zapojením takového množství pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

Představení projektu podrobněji

Cílem projektu je navázání komunikace mezi školou a rodinou jako rovnocennými partnery. Taková komunikace v podstatné míře přispívá ke školní úspěšnosti a spokojenosti dětí i rodičů. Projekt cílí na tři skupiny účastníků: děti, rodiče a vyučující prvního stupně. Každé z těchto tří skupin poskytuje konkrétní přínos.

Dětem - budoucím prvňáčkům pomáhá přizpůsobit se na školu bez tlaku na školní výkon. Dále jim umožňuje seznámení se se všemi vyučujícími prvního stupně, s nimiž se během školní docházky budou pravidelně potkávat. Děti se rovněž seznámí se svými budoucími spolužáky a se školním prostředím. Během trvání projektu se „doladí“ školní připravenost dětí: uchop tužky, pravolevá orientace, matematické představy, orientace v prostoru, paměť, pozornost, myšlení a řeč, samoobslužné činnosti a sociální připravenost včetně včlenění se do kolektivu bez maminky.

Rodičům projekt přináší lepší poznání svých dětí z hlediska temperamentu a jejich osobnostního zaměření, dále pak poznání předpokladů zvládnutí školních požadavků v kolektivu. Díky propracované sadě pracovních listů (úkolů) mají možnost vyzkoušet si způsob domácí přípravy se svými dětmi. V neposlední řadě se i oni setkají s vyučujícími prvního stupně, naváží s nimi komunikaci a během 4 společných setkání k nim získají důvěru.

Samotným učitelům pak projekt nabízí možnost seznámení se s budoucími prvňáčky, jejich lepší poznání a navázání kontaktu s rodiči, se kterými se budou setkávat během školní docházky.

Organizace projektu

Projekt probíhá od května do června v cca 60 minutových blocích v předem stanoveném dni a čase, nejčastěji se jedná o čas mezi 16.00-17.00 hodinou.

Každé setkání je realizováno ve dvou blocích.
Vždy začínáme společnou prací dítě-rodič-učitel, která trvá přibližně 20-25 minut. Učitelka záměrně vybírá činnosti, které podporují pozitivní klima ve skupině, rodičům ukazuje konkrétní způsoby práce i to, jak mohou s dětmi pracovat doma. Poté následuje krátká přestávka a rozdělení se do dvou skupin. Děti zůstávají s paní učitelkou ve třídě a pokračují ve společné práci. Rodiče odchází do vedlejší třídy a mají svůj vlastní program s dalším pedagogickým pracovníkem, vždy konkrétně zaměřený a zacílený na vybranou problematiku. Jedná se o formu besedy, diskuse či „přednášky“ přizpůsobené rodičovské veřejnosti. Rodiče mají možnost se ptát a sdílet své vzájemné zkušenosti. Každé setkání je tak unikátní, vždy záleží na samotných účastnících, kteří jsou do značné míry spolutvůrci projektu. Proto jsme vždy velmi rádi za aktivní a zvídavé rodiče, kteří kladou otázky a podněcují vzájemnou výměnu názorů, do které aktivně vstupuje „průvodce“ daným setkáním (ředitel, učitelka-elementaristka, vedoucí školní družiny a jídelny).

Náplň jednotlivých setkání

  • 1. schůzka: představení projektu, jeho organizace, cíle, aktovka, pouzdro, cvičební úbor, přezůvky, seznamujeme se s programem zdravá školní jídelna včetně možností zdravých školních svačinek a obědů
  • 2. schůzka: představení výuky matematiky podle metody profesora M. Hejného, poznáváme školu, třídu, družinu, školní klub a nabídku kroužků, seznamujeme se s činností školního poradenského pracoviště
  • 3. schůzka: dílna čtenářství aneb čteme s nečtenáři, genetická metoda čtení, poznáváme knihovnu a třídy-odborné pracovny, popisný jazyk, slovní hodnocení, práce s týdenními plány, seznamujeme se pedagogickou podporou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 4. schůzka: ježčí stezka s plněním zábavných úkolů, setkání se s budoucími patrony, závěrečné předání diplomů a společné opékání s posezením

Pořadí schůzek je představeno na prvním setkání dle organizačních možností školy. 

Během jednotlivých setkání se rodiče ve druhém bloku dozví mnoho zajímavých a nových informací, budou mít možnost posoudit, jakou změnou prošla škola, metody, formy práce a komunikace od dob, kdy oni sami zasedali do lavic jako žáci. Nicméně sami uvidí a zjistí, že dobrou školu dělají především dobří a kompetentní učitelé, vychovatelé a vedení školy. Tohle paradigma platilo vždy a platí i v současné době, která s sebou přináší mnohé nové, na naší škole konkrétně: elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy, týdenní plány, slovní hodnocení s popisným jazykem, genetickou metodu čtení, matematiku p. profesora Hejného, výuku angličtiny už od první třídy, zařazení druhého cizího jazyka od sedmé třídy, sebehodnocení žáků, důraz na čtenářství a tzv. čtenářské dílny napříč ročníky prvního a druhého stupně, důraz na environmentální výchovu a ekologii, vedení a práci s portfólii žáků, projektové dny, akce pro rodiče a děti v režii školního parlamentu, celoměstského parlamentu, školy a Spolku rodičů, patronát žáků deváté třídy nad prvňáčky po celý školní rok včetně adaptačního pobytu v září.

Přijďte za námi, absolvujte společně s námi projekt předškolní výchovy Nanečisto a sami posuďte, jak děláme svou práci.