Moje škola v našem městě

1. Cíl projektu

V ZŠ T. G. Masaryka Studénka se systematicky snažíme otevírat školu veřejnosti, vytvářet a dodržovat školní tradice. Tímto záměrem naplňujeme vizi školy zakomponovanou do školního vzdělávacího programu. Uvědomujeme si nutnost vytvoření pozitivního vztahu dětí i jejich rodičů ke své škole a jeho prostřednictvím i ke svému městu. Předcházející kladné zkušenosti nám dokazují, že pokud jsme vůči rodičovské veřejnosti dostatečně otevřeni, diskutujeme s nimi o problémech týkajících se jejich dětí, setkáváme se na připravených schůzkách či seminářích nebo na neformálních akcích, mají pro školu mnohem větší pochopení a vzájemný vztah nabírá partnerskou úroveň.

Cílem předkládaného projektu je:

  • získat děti a jejich rodiče pro školu, a tím i pro město,
  • připravit děti a jejich rodiče ještě před zahájením základního vzdělávání na rozvoj čtenářství,
  • posílit vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči,
  • vytvořit pozitivní vztahy mezi žáky různých věkových kategorií, a tím předcházet výskytu sociálně patologických jevů (šikanování).

2. Rozsah záměru

Projekt je přímo určen rodičům předškoláků ve městě, dětem v předškolním věku, žákům 1. a 9. ročníku.

3. Rámcový harmonogram realizace projektu

Projekt bude realizován v několika krocích a předpokládá následující postup:

  • dílna pro rodiče předškoláků s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní, nabídka vzdělávacích témat pro další plánovaná setkání (únor 2013)
  • šest pravidelných setkání rodičů předškoláků společně s jejich dětmi ve škole, na kterých se budou dospělí věnovat pedagogickým a psychologickým problémům pod vedením lektora; děti si budou trénovat dovednosti nutné pro nástup do školy činnostmi, které budou tematicky zaměřené na poznávání svého města (duben až červen 2013)
  • Čteme s nečtenáři – dvě čtenářské dílny pro předškoláky a jejich rodiče (březen, duben 2013)
  • Výprava za školu aneb zábavné odpoledne pro předškoláky připravené žáky 9. ročníku (červen 2013)
  • Den otevřených dveří spojený s dílnami pro rodiče pod odborným vedením jednotlivých vyučujících školy (listopad 2013)
  • Možná přijde i čert – odpoledne veršů, písní, voňavého čaje a sladkostí připravené žáky 9. ročníku pro prvňáčky (prosinec 2013)

4. Zabezpečení projektu

Pedagogičtí pracovníci mají zkušenost s pořádáním akcí pro rodiče i s výukou dětí v heterogenních skupinách. Při programu využijeme stávající zařízení školy (školní zahradu, hřiště, školní knihovnu, cvičnou kuchyň, audio a videotechniku, ICT zařízení, pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti).

5. Další podstatné údaje o projektu

Projekt je zpracován jako otevřený program, podporuje společnou práci rodičů, dětí a rodičů i dětí v heterogenních skupinách. Z celého programu bude zhotovena fotodokumentace jako základ třídního portfolia budoucích žáků 1. ročníku.

O realizaci projektu bude informována školská rada.

6. Fotogalerie (školní rok 2013/2014)

První setkání

Druhé setkání

Třetí setkání

Čtvrté setkání

Páté setkání

Šesté setkání

Sedmé setkání

Ježčí stezka

7. Fotogalerie (školní rok 2012/2013)

Druhé setkání

Čtvrté setkání

Páté setkání

Sedmé setkání

Téma lekce: Školní vzdělávací program - hodnocení, sebehodnocení, týdenní plány, učebnice, pomůcky do prvního ročníku