Klíč ke vzdělávání

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.
DUMy jsou ve formátu pdf. Na požádání je poskytneme v původním formátu ostatním pedagogickým pracovníkům ZŠ v ČR.

Matematika a její aplikace

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE:

1. stupeň

Porovnávání čísel 1 - 5
Numerace 1 - 9, tvoření příkladů, přiřazování předmětů k číslům
Číselný obor do 1 000
Číselný obor do 100 000
Číselný obor do 1 000 000
Obsah a obvod čtverce a obdélníku
Mnohoúhelníky
Souřadnice bodů
Trojúhelníky - konstrukce trojúhelníku
Převody jednotek délky
Převody jednotek času
Převody jednotek hmotnosti
Převody jednotek objemu
Převody jednotek obsahu
Desetinné zlomky a desetinná čísla
Složené slovní úlohy
Slovní úlohy na logickou úvahu
Kruh a kružnice
Sčítání a odčítání do milionu
Násobení a dělení do milionu

2. stupeň

1. část:

Krychle, kvádr - zobrazení
Zobrazení krychle a kvádru - pracovní list
Poměr a trojčlenka
Graf přímé úměrnosti
Procenta - úvod
Procento a jeho znázornění
Procento a jeho část
Procento a jeho základ
Výpočet počtu procent
Procenta kolem nás - slovní úlohy
Kruh, kružnice, válec
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy - Cabri Geometrie
Vzájemná poloha dvou kružnic
Základy finanční matematiky
Úlohy z finanční matematiky
Na finance s procenty
Pojmy z finanční matematiky
Tělesa I
Tělesa II

2. část:

Zlomek - popis, pojem, zápis, čtení
Rozšiřování zlomků
Krácení zlomků
Porovnávání zlomků
Sčítání zlomků
Odčítání zlomků
Převody - zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla
Násobení zlomků
Dělení zlomků
Slovní úlohy - práce se zlomky
Celá čísla - úvod, zápis, vlastnosti
Celá čísla na číselné ose, absolutní hodnota
Porovnávání celých čísel
Sčítání celých čísel
Odčítání celých čísel
Úhel - úvod, seznámení, popis, zápis
Měření velikosti úhlu
Rozdělení úhlů
Jednotky velikosti úhlů a jejich převody
Rozdělení trojúhelníků

Člověk a příroda

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA:

1. sada

Houby - obrazový materiál pro třídění hub
Semenné rostliny
Jehličnany
Polní plodiny
Okrasné byliny
Okrasné dřeviny
Listnaté dřeviny
Lesní byliny
Mravenec lesní
Kostra člověka
Kosti - názvy, tvary, spojení
Ptáci v lidských sídlech
Opakování učiva litosféry
Hmyz v lese
Obojživelníci a plazi
Ptáci v lese
Hospodářsky významné organismy - houby, hmyz
Hospodářsky významné organismy - ptáci
Poloha a povrch Asie
Rozmístění obyvatelstva na Zemi

2. sada

Jádrové a periferní oblasti Asie
Průmysl světa
Přírodní krajiny - opakování
Státy světa podle počtu obyvatel a rozlohy
Sahel
Ovocná zahrada - materiál k porovnávání ekosystémů
Členovci v lidských sídlech
Kůže člověka
Tektonické poruchy
Živočišná buňka, dělení buňky
Vývoj litosféry - eroze
Výtrusné rostliny
Vnitřní stavba stonku
Vnější stavba listu
Korejský poloostrov
Zemědělství - základní typy zemědělské činnosti
Doprava - význam dopravy pro hospodářství ČR
Pavoukovci v ekosystému rybníka
Vážka ploská, komár pisklavý
Další druhy ryb v ekosystému rybníka

Anglický jazyk

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, předmět ANGLICKÝ JAZYK:

1. stupeň

Numbers
Alphabet - nácvik výslovnosti
Množné číslo
Animals
My house
Prepositions - in, on under, behind
Alphabet - spelling
Numbers - procvičování výslovnosti čísel
My house. Rooms.
There is. There are.
On safari. Animals.
Existenciální vazba there is/are. Procvičování.
Halloween - procvičování slovní zásoby.
Halloween - rozšíření slovní zásoby.
There is, There are, room.
Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád.
Where are you from?
Whose is it?
What is it? It is a ...
Sloveso have got/has got.

2. stupeň

Food and drink, užití a, an, some, any how many - how much
Sightseeing of London
Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves
Přítomné tvary slovesa být, mít, moci/umět
Otázka a zápor v minulém čase
Přítomný čas průběhový
Opakování - přítomný čas průběhový
Minulý průběhový čas
My family
Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa
Clothes and accessories
Holidays travel
Halloween
Hobbies - free time activities
Minulý čas prostý - past tense simple
Vazba used to
Přítomný čas prostý
wh-otázky a otázky na podmět v minulém čase
Thanksgiving
Tvorba tzv. wh-otázek v přítomném čase prostém

Český jazyk a literatura

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA:

1. část:

Vyvození hlásky a písmene
Pravopis předpon a předložek
Počáteční čtení krátkých vět
Procvičování čtení velkých tiskacích písmen
Slovesné kategorie
Podstatná jména
Podstatná jména rodu středního
Pohádka "O řepě"
Druhy podmětu
Podstatná jména rodu ženského
Rozlišení přísudků
Shoda podmětu s přísudkem
Slovní druhy
Slovesa
Podstatná jména rodu mužského
Podstatná jména rodu středního
Podstatná jména rodu ženského
Neohebné slovní druhy - příslovce
Neohebné slovní druhy - spojky, částice, citoslovce
Podstatná jména rodu mužského

2. část:

Stavba slova
Samohlásky - vyvození, třídění, přiřazování 
Hláska a písmeno
Slova nadřazená a podřazená
Hláska a písmena P, B, D
Spisovná a nespisovná slova
Protikladná slova a slova podobná
Sloh - tvorba jednoduchého komunikačního žánru
O červené karkulce
Pravopis slov s mě, mně
Popis osoby - výběr klíčových slov
Pohádka o Budulínkovi
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě
Můj dům - vyprávění, rozvoj slovní zásoby
Malá tiskací písmena
Znáte pohádky - pohádkové dvojice
Ve zvířecí řiši - hádanky, doplňování textu
Zkratky
Významové poměry mezi hlavními větami
Upevňování učiva o tvrdých a měkkých souhláskách

Člověk a jeho svět

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

1. sada

Vesmír - opakování učiva
Vesmír - vesmírné křížovky
Gravitační síla Země
Rostliny - okrasné, jedovaté, léčivé, chráněné
Houby - nejznámější druhy
Podnebné pásy
Ve škole - školní pomůcky
Podzim - opakování učiva o podzimu
Rodina - názvy členů rodiny
Státní svátky, symboly
Praha - historické památky
Keře
Stromy listnaté
Přichází zima
Voda
Místopis České republiky
Jehličnaté stromy
Moje rodina - rodinné vztahy
Povrch a vodstvo Evropy
Nerosty, horniny, drahé kameny

2. sada

Rok kalendářní, roční období, měsíce
Státy Evropy
Evropská města - pozvánka na dovolenou
Státy střední Evropy
Zima - studenomilní živočichové
Živočichové v zimě
Ptáci v zimě
Kostra - ústrojí opory těla
Člověk a čas
Ústrojí pohybu - svalstvo
Krev a oběhová soustava
Trávicí soustava
Vodstvo ČR
Pohoří ČR
Pravěk
Jaro
1. světová válka
Příčiny a důsledky druhé světové války
Stromy, keře, byliny
Nejstarší české dějiny

Člověk a společnost

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST, předmět VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:

Zákonodárná moc
Třídění odpadu
Výkonná moc
Platba za zboží a služby
Rozpočet
Příjmy veřejných rozpočtů
Druhy drog
Majetek a jeho vlastnictví
Způsoby odmítání drog
Terorismus, teroristické skupiny
Pracovní právo - povolání
Náboženská hnutí, sekty
Kouření, účinky kouření
Křesťanství
Účinky alkoholu na lidský organismus
Projevy a rozpoznání šikany
Osobnosti regionu
Pohlavní ústrojů muže, ženy
AIDS
Poruchy příjmu potravy

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE:

5. ročník:

Základní části počítače
Vyhledávání informací na internetu - práce s internetovým katalogem
Vyhledávání informací na internetu - práce s internetovým hledačem
Vyhledávání informací na internetu - internetová adresa
Elektronická komunikace - e-mail
Vyhledávání informací na internetu -vyhledávání obrázků
Funkce a popis jednotlivých částí počítače I
Složení a funkce jednotlivých částí počítače II
Komunikace na internetu - nebezpečí a problémy
Aktivity - funkce a popis jednotlivých částí počítače
Zapojení počítačové sestavy - konektory a zdířky
Služby internetu
Historie vzniku internetu
Tisk a tiskárny
Barevné modely
Ukládání dat
Viry a antiviry - ochrana počítače
Řešení problémů s počítačem
Tvorba prezentace
Aktivity - shrnutí a opakování učiva

6. ročník:

Tvorba interaktivní prezentace
Přípony souborů
Formáty obrázků a fotografií
Velikost a rozlišení obrázku a fotografie
Barvy obrázků a fotografií
Interaktiví aktivity - shrnutí učiva o obrázcích
Kancelářský balík OpenOffice.org - úvod, seznámení
Textový editor Writer
Formát stránky dokumentu
Parametry odstavců
Tabulka - úprava a tvorba tabulky v textovém editoru
Odrážky a číslování
Tabulkový editor - seznámení, úvod
Tabulkový kalkulátor - práce s buňkou
Grafy v programu Calc
Seznamy
Skenery a skenování I - vlastnosti, rozdělení, připojení
Skenery a skenování II - postup skenování obrázku
Klávesové zkratky
Shrnutí a opakování učiva - tabulky a skenování

Umění a kultura

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci šablony III/2 pro vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA, předměty VÝTVARNÁ VÝCHOVA a HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Klasicismus - období, skladatelé
Základní výtvarné techniky
Výtvarná linie
Zvuk a tón
Barvy
Počátky hudby
Jednoduchá kresba hlavy a obličeje
Symetrie a asymetrie
Abstraktní tvorba
Hudební nástroje
Loutky - kresba, výroba
Hudební skladatelé - všeobecný přehled
Modelování z vizovického těsta
Jednoduchý pointilismus
Druhy vitráží
Celý svět zpívá koledy
Zimní koláž
Kresba komiksového příběhu
Linie ve sněhových vločkách
Valčík