Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,od pondělí 25. 5. 2020 je ve škole umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně za dodržení následujících provozních podmínek:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka 1. stupně do školy do 18. 5. 2020.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Skupiny žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, budou skupiny tvořit žáci jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Organizace výuky na naší škole pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020:

 • Vyučování žáků bude probíhat každý pracovní den dopolední a odpolední částí:
 • Dopolední vzdělávací aktivity
  • žáci 1., 2., 3. ročníku v čase 8:00 – 11:40
  • žáci 4., 5. ročníku v čase 8:00 – 12:30
 • Odpolední vzdělávací aktivity
  • maximálně do 15:30 
 • Ke skupinám budou přiřazeni pedagogičtí pracovníci školy dle provozních a organizačních možností školy.
 • V dopolední části budou pedagogičtí pracovníci školy pomáhat žákům se zvládnutím dálkově zadaných úkolů.
 • I nadále bude probíhat výuka na dálku.
 • K odpolední části ve škole se může přihlásit i žák, který pravidelně nenavštěvuje školní družinu.
 • Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost žáka ve škole prostřednictvím omluvného listu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka 1. stupně do školy do 18. 5. 2020 následovně: 

 • vyplnit a podepsat dokument - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jeho součástí je vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • vyplnit a podepsat dokument - Přihláška ke vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně
 • oba dokumenty škole doručit jedním z následujících způsobů:
  • vhozením do poštovní schránky školy na adrese: ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka, 2. května 500, 742 13 Studénka
  • podepsané a naskenované e-mailem třídnímu učiteli (žák je povinen odevzdat originály při prvním vstupu do školy)
 • odevzdáním těchto dvou podepsaných dokumentů souhlasíte s dobrovolnou docházkou vašeho dítěte do školy, pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Organizace školního stravování pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020:

 • od 25. 5. 2020 jsou všichni žáci 1. stupně, kteří se stravovali ve ŠJ, přihlášeni ke stravování, V případě, že žák do školy nenastoupí, nebo o školní stravování nemáte zájem, je nutné si stravu odhlásit!!!
 • svačinky se žákům neposkytují,
 • žáci odcházejí ke školnímu stravování se svým vyučujícím v pevně stanovený čas po daných skupinách
 • doba odchodu ke stravování skupiny Vašeho dítěte Vám bude sdělena v týdnu před nástupem žáků do školy 

Po zpracování zájmu o docházku do školy budou přihlášeným zaslány podrobné informace k provozu školy. 

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jeho součástí je vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Přihláška ke vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně

Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací